Jang Endog alias “Egg Boy”

NGARAN “Egg Boy” ngadadak kawentar sa alam dunya. Enya, nonoman anu teuneung ngeprukeun endog hayam nepi ka bucat kana sirah Senator Queendslan Australia, Fraser Anning (punten, sanes Anying), poe Saptu kamari.

Ngaran aslina mah Will Connolly. Umurna kakara nincak 17 taun. Dumukna di Victoria. Ngan saprak kajadian eta, manehna pada ngalandih “Egg Boy” (lamun di urang mah muereun dilandihna teh Ujang atawa Jang Endog). Eta meureun pedah ngepruk sirah Anning ku endog hayam. Da lamun ngeprukna ku batu mah, tangtu dilandihna “Stone Boy”.

Rekaman video kajadianna oge langsung sumebar di jagat Twiiter. Sapoe saenggeus Fraser Anning nudingkeun kasalahan ka  imigran Muslim nu ngabalukarkeun aksi teroris di masjid kota Christchruch, Selandia Baru.

Nengetan kajadian eta, aya kahelok ka Jang “Egg Boy”. Atawa urang sebut we Jang Endog. Maksud teh ameh teu kagok nyebutkeunna.

Saenggeus meupeuskeun endog dina sirah Anning, manehna kalah terus anteng ngahurungkeun deui kamera HP-na. Ngarekam Anning anu keur diwawancara dina acara partai konservatif nasional Australia di Melbourne.

Paromanna teu kiceup, teu peureudeuy. Malah, saeutik ge teu nunjukkeun rasa karingrang, kahariwang. Estu teuneung. Ludeung. Sanajan anu dikepruk sirahna lain jalma samanea. Asa can manggih reman di urang nu boga kateuneung kawas kitu mah.

Jang Endog lain umat Islam. Tapi manehna cuaeun pisan ka jalma-jalma anu sok nganggoreng umat Islam.

Jang Endog teu ngejat ti dinya. Jajauheun nepi ka kabur ka Arab mah. Polah Jang Endog antukna kapaksa dieureunkeun ku sababaraha jalma jangkung badag, cenah mah remanna Anning.

Ceuk beja, sanggeus dipangkek ku jalma jarangkung badag, Jang Endog kungsi diberok heula ku aparat kapulisian satempat. Ngan teu lila. Manehna terus dikaluarkeun deui ti pangberokan bari dibebaskeun tina sagala tungtutan.

Kiwari, Jang Endog pada ngondang ka ditu ka dieu. Sawatara netizen nyebut Jang Endog sabage pahlawan. Aya oge anu nyebut “malaikat”.

Bisi isuk jaganing pageto Jang Endog ditungtut ka meja hejo, situs GoFundMe geus ngagalang dana ti para netizen anu ngarasa reueus ka Jang Endog. Kakara ge 10 jam dipedar, situs GoFundMe geus bisa ngumpulkeun duit anu gedena teu kurang ti USD 5.000.

Tegesna mah, sadunya milu melaan Jang Endog. Malah malik micua ka Fraser Anning. Ka mana wae Anning indit-inditan, pasti aya nu nyarekan. Iwal indung, bapa, anak, pamajikan, jeung mitoha Anning anu teu milu nyarekan teh.

Aya dua pangajaran anu bisa dicokot ku urang.

Kahiji, Jang Endog geus mampuh mupus anggapan yen nu salah bakal weleh disaralahkeun.

Numutkeun hukum poitif, saestuna kalakuan Jang Endog teh salah. Tapi buktina, jalma-jalma anu apal kana kalakuan Anning mah, milu ngarojong kana pamolah Jang Endog.

Malah, pan Jang Endog ge antukna dikaluarkeun ti pangberokkan tur bebas tina sagala tungtutan. Hartina, aparat hukum nganggap yen naon anu dilakukeun ku Jang Endog teu  salah.

Nu kadua. Jigana ieu anu saur Bung Karno, “Siapa menabur angin,  pasti menuai badai” teh.

Katara pisan, yen aya kacuaan berjamaah ka Fraser Anning anu salila ieu teu weleh kadeskriditkeun umat Islam. Nganggap Islam agama biadab. Umat Islam teroris. Pokona sagala nu garoreng ku Freser teu weleh dialamatkeun ka umat Islam.

Ieu hiji bukti, jalma-jalma waras di luar Islam geus papada faham. Islam lain agama teroris. Tapi agama anu nyumebarkeun katengtreman. Saha anu terus-terusan cua ka umat Islam, tan wande cilaka ku pamolahna sorangan.

Ayeuna Alloh SWT tos nangtoskeun takdir-Na. Ngatur cara jeung jalanna. Ngahinakeun jalma anu salila ieu dipihormat ku kaumna. Alatan teu weleh cua ka umat Islam anu dipicinta ku Anjeunna.

Umat Islam teu perlum milu ngotoran leungeun ukur keur mere pelajaran ka Fraser Anning. Alloh SWT tos nangtoskeu cara-Na. Anning dijejeleh tur dihinakeun ku bangsana sorangan. Ku kaum saagamana sorangan.

Anning dihinakeun ku budak olol leho. Jang Endog, nu ngaranna aslina Will Connolly tea.***


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here